Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Robust Pipe

…predstavte si rúru, ktorá znáša hrubšie zaobchádzanie a nepoškodí sa pri doprave či nešetrnej manipulácii. Rúru, ktorú môžete položiť takmer do akéhokoľvek výkopu, pričom nemusíte odvážať vykopanú zeminu na (platenú) skládku a navážať inú zeminu či kupovaný piesok - rúru je možné zasypať zeminou z výkopu. Nie je nutné počítať s technikou na dovoz a odvoz zeminy alebo s priestorom na jej zloženie, nezaskočí Vás uzávierka najkratšej dopravnej cesty, stávate sa menej závislými na počasí a ďaľších firmách…. Ste zabezpečený proti nezodpovedným pracovníkom či náhodnému výskytu kameňov v inak perfektnej zemine. Nikto Vám nemôže ukradnúť (alebo premiestniť) prichystané chráničky alebo piesok. Ani rúry nie, pretože temer bezprostredne po vykopaní zeminy môžete previesť pokládku a zásyp. Rúra Vám bude slúžiť spoľahlivo po dobu nejmenej sto rokov, so zbytkom rúr po montáži aj po skončení ich životnosti nie sú problémy -sú ľahko recyklovateľné a (prinajhoršom) ich môžete úplne bezpečne dať aj na skládku. Alebo si predstavte rúru, ktorá sa jednoducho zatiahne do podvrtu bez obavy z poškdenia….. ……a práve také sú rúry ROBUST PIPE - rúry, ktoré ponúka Pipelife Slovakia, s.r.o., popredný distribútor potrubia pre inženierske siete.→KATALÓG

Ako ROBUST PIPE vyzerá?

vnútorná rúra je klasická rúra z moderného materiálu PE 100+, veľmi odolného proti mechanickému poškodeniu a rýchlemu aj pomalému šíreniu trhlín. SDR tejto rúry je 17 alebo 11 v dimenziách 25mm – 225mm.

- vonkajšia ochranná vrstva je tvorená napeneným HDPE v hrúbke najmenej 3 mm. Má za úlohu redukovať bodové zaťaženie rúry, zväčšuje uhol pôsobnosti sily, rozširuje plochu jej pôsobenia a znižuje stupeň namáhania (vonkajšieho aj vnútorného) stien vnútornej trubky. Zároveň tiež absorbuje mechanické poškodenie, výrazne zvyšuje odolnosť vnútornej trubky proti zlyhaniu v dôsledku mechanického poškodenia.
Spojenie týchto dvoch vrstiev zabezpečujú síce len mechanické sily, je však dostatočne pevné aby nedochádzalo k ich separácii či zhrnutiu.

Na základe mnohých žiadostí z praxe sú rúry vybavené signalizačným vodičom integrovaným v ochrannej vrstve, takže je maximálne chránený proti poškodeniu, hlavne pri bezvýkopových pokládkach. Vďaka tomu jemožné v jednom kroku zatiahnuť potrubie, jeho ochranu aj detekčný vodič.

Rúry sú certifikované podľa Zákona 22/1997 Sb. a príslušných vyhlášok a majú aj certifikát spoločnosti GAS s.r.o. na použitie v plynárenstve.

Aké sú prínosy ROBUST PIPE?

  • trvalá ochrana vnútornej rúry proti poškodeniu pri skladovaní, transporte, pokládke a používání
  • možnost pokládky do kamenitej zeminy s veľkosťou častíc do 63 mm
  • výhody pri nákupe, transporte a skladovaní zeminy vykopanej, ako aj zeminy na zásyp trubiek
  • časová úspora, výrazná hlavne pri bezvýkopovom uložení (cca 30%)
  • finančná úspora - ušetria sa náklady na odvoz výkopu a jeho skladovanie, nákup piesku a jeho dovoz. Jednoznačná úspora je tiež vo vynechání chráničky pri bezvýkopovom uložení.
  • záruka kvality spoja (zvaru aj mechanického spoja) ochranou proti znečisteniu a oxidácii povrchu trubky
  • ideálne na použitie pri bezvýkopovej metóde
  • ekologická šetrnosť, jednoduchá recyklácia

Prevedené testy

Pre prax je okrem nápadu dôležité tiež overenie jeho funkcie. Preto boli rúry ROBUST PIPE podrobené náročným laboratórnym a pokládkovým testom:

V dlhodobom zaťažovacom teste napríklad Technická univerzita vo Viedni (TUW) simulovala zaťaženie rúry v teréne za presne definovaných podmienok:

Rúra natlakovaná na 10bar/20°C bola uložená do kameňov a dynamicky zaťažovaná - sila F sa periodicky menila medzi hodnotou 10 a 100 kN, s frekvenciou 1Hz. Počet zaťažovacích cyklov: 10 000. Rúrou sa pritom súčasne horizontálne pohybovalo s amplitúdou S = 15 mm, jedenkrát za 3 minúty. Výsledok - obstála bez poškodenia vnútornej trubky.

Ďalej bolo simulované chovanie rúr pri uložení v teréne s ostrými kameňmi a pri nešetrnom zaobchádzaní na stavbe, konkrétne náraz čakanom (britom aj špicou).

Skúška prieniku štandardného kužeľa (ITC Zlín)
Kužeľ simuloval ostrú časticu s vysokým bodovým zaťažením - 35 N/mm2. Pri vyhodnotení sa merala okrem iného hĺbka poškodenia steny, jednoznačne nižšia pri rúre ROBUST PIPE, viď obrázok. Rozloženie pôsobiacej sily robustnou penovou vrstvou sa priaznivo prejavilo aj na stupni deformácie vonkajšej a hlavne vnútornej steny vnútornej trubky, čo následne znamená nižšie napätie v takto vzniknutom kritickom mieste rúry.

Skúška pádom skúšobného britu:
Funkčnosť ochrannej vrstvy ako ochrany proti nárazom bola doložená porovnaním hĺbky prieniku britu a komolého kužela do steny rúry. V oboch prípadoch je hĺbka vniknutia telesa do ROBUST PIPE pri podmienkach skúšky polovičná oproti nechránenej trubke.
Podobne bola porovnaná rázová odolnosť rúr v závislosti na deformácii vnútornej aj vonkajšej steny trubky po páde skúšobných telies (brit a komolý kužel). Pre obe telesá a pri rozdielnych energiách pádu vykazovala nižšie deformácie vždy trubka ROBUST PIPE.

Na testovanie ROBUST PIPE v reálnom teréne bola vybraná frekventovaná komunikácia v lome (Saalfelden, Rakousko). Rúry boli uložené v kamenitej zemine s kameňmi o dĺžke 6 cm, pri výške krytia medzi 35 a 80 cm. Boli zaťažené prejazdom nákladných áut s maximálnym tlakom nápravy do 60 ton. Po dobu 7 mesiacov (zimné podmienky) boli tak porovnané bežné PE rúry, rovnaké rúry obalené geotextíliou a ROBUST PIPE. Súčasne bol hodnotený aj vplyv troch druhov obsypu - triedeného štrku, recyklátu a vyťaženého štrku s veľkými kameňmi. Zatiaľ čo oboma spôsobmi chránené rúry nevykazovali žiadne poškodenie, bežné rúry boli kameňmi poškodené v značnom rozsahu.

Taktiež bola vykonaná praktická skúška zaťahovaním rúry DN 63 v obtiažnom teréne. Vrtom s priemerom rovnakým ako priemer vnútornej rúry bolo za pomoci zaťahovacej pančuchy pretiahnutých 50 m ROBUST PIPE. Hodnotiť sa teda dal povrch celých 50 metrov - ani pri tak náročnom postupe nedošlo k porušeniu vnútornej rúry. Táto skúška je dokumentovaná videozáznamom.
ROBUST PIPE boli s kladnými výsledkami testované aj na pracoviskách Gaz Natural v Španielsku, Dr. Hessel Institut v Nemecku a spoločnosti Advantica vo Veľkej Británii.

Vážení priatelia, veríme, že novým výrobkom Vám dávame možnosť zvýšenia úžitkových vlastností inžinierskych sietí za súčasných úspor. Súbeh týchto dvoch výhod nie je celkom bežný - Vy ich využijete aplikáciou ROBUST PIPE!

robust_pipe_196