Pastatų drenažas
Pastatų drenažas

Hospodárenie s dažďovou vodou

Riešme problematiku nedostatku pitnej vody včas

Globálne zmeny klímy nás stále viac vystavujú extrémom: na jednej strane teplotným maximám a dlhému suchu, na druhej prívalovým dažďom a záplavám.

Stále pokračujúca výstavba spoločne s chybami pri hospodárení s vodou spôsobujú veľmi často nedostatok vody.

Na druhej strane však záplavy prispievajú k eróznym javom, znečistenie vody, zahlcovanie stávajúcich kanalizačných sietí a vo svojom dôsledku prinášajú aj vyššie poplatky za dodávku pitnej vody.

Pre efektívne zachytávanie, zadržiavanie a využitie dažďovej vody, prípadne k jej

bezproblémovému vsakovaniu do zeme slúži systém Raineo®.

Produkty

Stormbox

Vsakovanie a retencia

Systém STORMBOX sa používa k zachytávaniu a vsakovaniu dažďovej vody ze striech obytných budov, technických objektov, skladovacích a manipulačných plôch.

Odlučovače ľahkých kvapalin

Používajú sa v miestach, kde je nebezpečenstvo znečistenia okolia ľahkými kvapalinami (napr. benzín, nafta). Musia zabezpečiť, aby odlúčená ľahká kvapalina nemohla byť vypúšťaná a neohrozila životné prostredie.