Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov je veľmi dôležitou záležitosťou, ktorej pri našej podnikateľskej činnosti venujeme náležitú pozornosť. Rešpektujeme dôvernosť Vašich osobných údajov a vždy jednáme v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov, hlavne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Nariadenie o ochrane osobných údajov) a riadime sa týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

1. Rozsah tÝCHTO zásad ochrany osobnÝch údajOV

Cieľom týchto Zásad na ochranu osobných údajov je informovať Vás o tom, ako spoločnosť PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 34118071, so sídlom Kuzmányho 13, 921 01  Piešťany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 1081/T (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „my“) používa osobné údaje a aké informácie o užívateľoch webových stránok, on-line aplikácií alebo mobilných platforiem Spoločnosti (t.j. „online služby“) zhromažďuje a vyhodnocuje a následne používa, odovzdáva tretím stranám alebo spracováva iným spôsobom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú Spoločnosti. Netýkajú sa online služieb iných spoločností skupiny Wienerberger alebo online služieb prevádzkovaných tretími stranami.

2. ZhromažďovAnIE informací a údajOV

Spracovávame presné a aktuálne osobné údaje vždy na základe zákonného titulu, korektne a transparentným spôsobom, výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, ukladáme ich vo forme umožňujúcej identifikáciu údajov subjektov iba na nevyhnutnú dobu vo vzťahu k účelu spracovania a zabezpečuje ich integritu a dôvernosť pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení a náležitého zabezpečenia pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Kladieme dôraz na to, aby nepresné údaje s prihliadnutím k ich účelu, pre ktorý ich spracovávame, boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

Vaše osobné údaje získavame z niekoľkých zdrojov. Primárnym zdrojom Vašich osobných údajov ste Vy osobne (napr. keď sa na nás obraciate so záujmom o naše výrobky a služby, keď potrebujete technickú pomoc, keď sa registrujete do našich akcií so zľavou, keď nás kontaktujete so svojimi otázkami, pripomienkami, žiadosťami a pod.).

Zdrojom Vašich osobných údajov sú aj verejne dostupné zdroje ako je internet, vrátane sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Linkedln a i.). Ďalším zdrojom Vašich osobných údajov sú Cookies a Web beacons v súvislosti s Vašou aktivitou na našich webových stránkach. Ochranu Vášho súkromia môžete docieliť aj Vašim vlastným prednastavením webového prehliadača.

Pokiaľ Vás zaujíma konkrétny zdroj spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás s touto požiadavkou obrátiť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

2.1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Pravidlom je, že pre využívanie našich on-line služieb sa nevyžaduje zverejnenie žiadnych osobných údajov. Pokiaľ sú osobné údaje zhromažďované v rámci našich on-line služieb, ide o zverejňovanie založené v čo najväčšej miere na báze dobrovoľnosti.

V rámci našich obchodných činností a styku s Vami môžeme spracovávať nasledovné kategórie osobných údajov, ktoré nám poskytnete:

 • Identifikačné údaje: Osobné údaje, ktoré slúžia k identifikácii Vašej osoby – t.j. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
 • Kontaktné údaje: Osobné údaje, ktoré využívame pre komunikáciu s Vami, t.j. telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, adresa stavby,
 • Údaje o ďalších osobách: Údaje o kontaktných osobách, ak sú získané v B2B styku, t.j. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • Fotografie: Ak nám dobrovoľne zašlete fotografiu Vašej stavby ako referenčnej pre zverejnenie na našom webe s uvedením ďalších identifikačných údajov.
 • Zmluvné údaje: Údaje, ktoré od Vás získame pri plnení zmluvných záväzkov, objednávok, údaje o Vašich sťažnostiach, reklamáciách, pripomienkach, námetoch a z našej vzájomnej komunikácie.

2.2. Automaticky zbierané dáta

Z dôvodu bezpečnosti dát a rovnako za účelom optimalizácie užívateľského prostredia zhromažďujeme v súvislosti s používaním našich on-line služieb tiež určité údaje, ktoré nemuseli byť samy o sebe typickým osobným údajom. Ako príklad môžeme uviesť údaje o použitom internetovom prehliadači, operačnom systéme, názve domény na webovej stránke, ktorú ste navštívili pred návštevou našej webovej stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na našich webových stránkach, rovnako ako stránky, ktoré ste navštívili.

Tieto automaticky zbierané dáta nie sú spojené s dátami z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo spätne tieto dáta overiť v prípade, keď sme upozornení na konkrétne riziko ich zneužitia.

2.3. Cookies a Web beacons

Naše online služby používajú tzv. súbory Cookies a tzv. Web beacons. Súbory Cookies nemôžu žiadnym spôsobom poškodiť Váš počítač. Sú to malé súbory s konfiguračnými nastaveniami, ktoré nám pomáhajú spraviť naše on-line služby užívateľsky prívetivejšími, efektívnejšími a bezpečnejšími. Súbory Cookies slúžia navyše k implementácii niektorých užívateľských funkcii.

Naše on-line služby obvykle používajú „Cookies relace“, ktoré sú automaticky odstránené po uzatvorení webového prehliadača. Príležitostne tiež používajú „trvalé súbory Cookies“, ktoré zostávajú vo Vašom zariadení do tej doby, kým vyprší ich platnosť alebo pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstáneniu. Tieto súbory nám umožňujú rozpoznať Váš webový prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve. Podrobnosti o „Cookies tretích strán“, t.j. súbory Cookies poskytovateľov tretích strán, ako je Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

V nastavení Vášho webového prehliadača alebo v nastavení ochrany osobných údajov vo Vašich mobilných zariadeniach môžete tiež nastaviť, aby Vám vaše zariadenie podávalo oznámenia pri ukladaní súboru Cookies a Vy ste sa tak sami mohli rozhodnúť, či súbory Cookies povolíte alebo nie. Máte rovnako možnosť zakázať ukladanie súborov Cookies a to výhradne pre niektoré prípady alebo rovnako ako výstupné nastavenie Vášho zariadenia. Ďalej máte možnosť nastaviť automatické mazanie súborov Cookies pri každom zatvorení Vášho webového prehliadača. Mali by ste však mať na pamäti, že niektoré funkcie našich on-line služieb nemusia byť v prípade deaktivácie súborov Cookies plne dostupné.

Okrem uvedeného používame tzv. Web beacons, ktoré nám umožňujú analyzovať účinnosť našich webových stránok. Napríklad naše HTML e-maily môžu obsahovať web beacons umožňujúci zistiť, či došlo ku kliknutiu na internetové odkazy umiestnené v ich obsahu. Takto získané informácie nám následne pomáhajú vylepšiť naše e-mailové služby a prispôsobiť náš obsah užívateľským potrebám. Vymazaním e-mailu dôjde tiež k výmazu týchto Web beacons. Je samozrejmosťou, že naše pravidelné textové e-maily žiadne Web beacons neobsahujú.

2.4. Web analýza

Pre účely nepretržitej optimalizácie a maximálnej prívetivosti užívateľského rozhrania využívajú niektoré z našich služieb tiež on-line webové analytické služby a sociálne pluginy uvedené nižšie. Údaje použité pre tieto účely sú výlučne neosobnej povahy.

 • Google Analytics: Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používa tzv. súbory Cookies, t.j. textové súbory uložené v počítači pre analýzu Vášho využívania našich on-line služieb. Správy o chovaní užívateľov, ktoré zhromažďujú súbory Cookies, sú spravidla zasielané na server Google v USA a sú tam uložené. V prípade, keď aktivujete anonymnosť IP v on-line službách uchová spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a bude tam uložená. V mene prevádzkovateľa on-line služieb spoločnosť Google použije tieto informácie k vyhodnoteniu Vášho využívania týchto on-line služieb, k zostavovaniu správ o týchto činnostiach a k poskytnutiu ďalších služieb pre prevádzkovateľa webových stránok týkajúcich sa využívania on-line služieb a činnosti na internete. IP adresa prenášaná Vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s inými údajmi, ktoré sú spoločnosťou Google uchovávané. Ukladanie súborov Cookies môžete zastaviť výberom príslušného nastavenia vo Vašom webovom prehliadači. V tomto prípade však nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našich on-line služieb. Okrem uvedeného môžete zabrániť zhromažďovaniu dát vygenerovaných súborov Cookies a ich používanie spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese https://www.google.com/policies/.

 • Facebook Plugins ("Tlačidlo zdieľanie"): Môžete rozpoznať pluginy z Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA pomocou loga Facebooku alebo tlačidla „zdieľať“. Pre prehľad pluginov na Facebooku kliknete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Ak používate naše on-line služby, plugin vytvorí priame spojenie medzi Vašim prehliadačom a serverom Facebook. Facebook je tak informovaný o tom, že používate naše on-line služby v spojení s Vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Zdieľanie“ na Facebooku v momente, keď ste prihlásený na svojom účte Facebook, môžete prepojiť obsah našich služieb on-line s Vaším Facebookovým profilom. Aplikácia Facebook následne môže prepojiť použitie našich on-line služieb s Vaším užívateľským účtom. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ on-line služieb, nezískavame žiadne informácie o obsahu prenášaných dát a ich využite prostredníctvom spoločnosti Facebook. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook prepojila využívanie našich služieb on-line s Vaším užívateľským účtom, odhláste sa od svojho užívateľského účtu Facebook.

 • Xing: Zakaždým, keď pristupujete k niektorej z našich on-line služieb, ktoré využívajú funkcie siete Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko, je vytvorené pripojenie k serverom Xing. Pokiaľ je nám známe, nedochádza k ukladaniu žiadnych osobných údajov, predovšetkým sa neukladajú žiadne IP adresy a ani sa neposudzuje aktivita užívateľa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 • YouTube: YouTube prevádzkuje spoločnosť Google, tj. Spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak používate jednu z našich on-line služieb vybavenou pluginom YouTube, je vytvorené pripojenie k serverom YouTube a informácie o on-line službách, ktoré používate, sú odovzdané serveru YouTube. Ak ste prihlásený k účtu YouTube, povolíte službe YouTube priradenie aktivity prechádzania priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením z Vášho YouTube účtu. Ďalšie informácie o používaní užívateľských dát YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

 • Twitter: Služba Twitter je poskytovaná spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ak používate službu Twitter a funkciu „re-tweet“, dôjde k prepojeniu používaných on-line služieb s Vaším účtom Twitter a tieto služby sú ďalej poskytované ostatným užívateľom. Súčasne sú dáta prenášané Twitteru. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ on-line služieb, nemáme informácie o obsahu prenášaných dát a ich využití prostredníctvom Twitteru. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavenie ochrany súkromia účtu Twitter môžete zmeniť na adrese: http://twitter.com/account/settings.

 • LinkedIn: Poskytovateľom siete Linkedln je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Zakaždým, keď pristupujete k niektorej z našich on-line služieb obsahujúcej funkciu Linkedln, je vytvorené spojenie so servermi Linkedln. Linkedln je informovaný o tom, že používate naše on-line služby spojené s Vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „odporučiť“ v Linkedln pri prihlásení na Linkedln, môže dôjsť k spojeniu Vášho užívania našich on-line služieb s Vami a Vaším užívateľským účtom. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ našich on-line služieb, nemáme informácie o obsahu prenášaných dát a ich využitie prostredníctvom Linkedln. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • Hotjar: Pre lepší užívateľský zážitok využívajú niektoré z našich on-line služieb software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa). Služba Hotjar nám umožňuje merať a vyhodnocovať aktivity užívateľa (pohyby myšou, kliknutia, výška posúvania). Za týmto účelom Hotjar umiestni súbory Cookies do zariadenia užívateľa a môže ukladať rôzne užívateľské dáta ako napríklad informácie o prehliadači, operačnom systéme, čase strávenom na webe atď. Podrobné informácie o spracovaní dát spoločnosťou Hotjar nájdete na adrese www.hotjar.com/privacy.

 • Siteimprove: webová analýza spoločnosti Siteimprove A / S (Sankt Annæ Plads 28, 1250, Kodaň, Dánsko), používa Cookies. t.j. textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a analyzujú využitie našich on-line služieb. Informácie o využívaní našich on-line služieb (vrátane šifrovanej IP adresy užívateľa) zhromaždené prostredníctvom súborov Cookies sú prenášané na server Siteimprove v Dánsku a sú tam uložené. Siteimprove využíva tieto informácie k vyhodnocovaniu využívania on-line služieb a k zostavovaniu správ. Siteimprove tieto informácie nepostupuje tretím osobám. Siteimprove ukladá a spracováva zhromaždené dáta v súlade s nemeckými pravidlami ochrany dát. Užívateľ môže zabrániť ukladaniu súborov Cookies výberom vhodného nastavenia svojho webového prehliadača. V takom prípade však nemusia byť všetky funkcie on-line služieb prístupné užívateľovi v plnom rozsahu. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Siteimprove na adrese: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/.

3. PoužitIE osobnÝch údajOV

Vaše osobné údaje sú spracovávané a používané výhradne pre vopred stanovené účely. Tieto účely zahrňujú hlavne:

 • Poskytovanie, vylepšenie a podpora našich on-line služieb: Jedná sa o analýzu dát, identifikáciu trendov využitia, výpočty a štatistiky o užívateľskom chovaní.

 • Marketing: Vaše osobné údaje budú použité výhradne pre marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, pokiaľ ste k týmto účelom udelili svoj súhlas. V takom prípade budú Vaše osobné údaje uložené po dobu 5 rokov, iba ak by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania. Váš súhlas s používaním Vašich osobných údajov pre marketingové účely môže byť kedykoľvek odvolaný. Podrobnosti nájdete v bode 5.4.

 • Objednávanie reportov alebo iných informačných materiálov: Pokiaľ si od nás objednáte reporty alebo iné informačné materiály o našich produktoch a službách, použijeme Vami poskytnuté osobné údaje výhradne pre spracovanie tejto objednávky a následne budú uložené po dobu najviac 5 rokov od posledného poskytnutia príslušných materiálov. Za účelom realizácie Vašej objednávky môžeme využívať služby tretích strán, ktorým odovzdávame Vaše osobné údaje výhradne za týmto účelom. Pre iné než vyššie uvedené účely môžeme Vaše osobné údaje používať iba v prípade, že nám k tomu udelíte svoj súhlas.

 • Použitie kontaktného formulára: Pokiaľ používate kontaktný formulár pre Vaše otázky adresované nám, používame Vami poskytnuté osobné údaje, vrátane Vašich kontaktných údajov, výhradne k vybaveniu položenej otázky a ďalej tieto osobné údaje uchovávame pre prípad Vašich doplňujúcich otázok a našu naväzujúcu komunikáciu. Pokiaľ je to nevyhnutné pre účely spracovania Vašej otázky, môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje aj iným spoločnostiam zo skupiny Wienerberger (viď bod 4 nižšie) alebo tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené po dobu spracovania otázky a maximálne po dobu 5 rokov od dokončenia spracovania otázky, iba ak by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania. Bližšie informácie nájdete tu:  http://www.pipelife.sk/sk/contact.php

 • Zmena zamestnania: Žiadosti o zamestnanie obsahujú osobné údaje (napr. životopis, kontaktné údaje atď.). Tieto osobné údaje môžeme v rámci skupiny Wienerberger využívať (viď bod 4 nižšie) pre administratívne účely, aby sme mohli rozhodnúť o tom, či Vám ako žiadateľovi môžeme ponúknuť pracovnú pozíciu v našej Spoločnosti alebo v rámci skupiny alebo napríklad odpovedať na žiadosť o zamestnanie. Pokiaľ výslovne nevznesiete námietky, uchovávame osobné údaje v našej evidencii po dobu najviac 3 mesiacov od posledného kontaktu s Vami pre prípadné posúdenie Vašej žiadosti v budúcnosti alebo s Vaším súhlasom po dobu dlhšiu uvedenú v súhlase (ak by príslušné právne predpisy umožňovali Spoločnosti uchovávať osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania).

 • Vybavovanie a správa objednávok: Pre vybavovanie prichádzajúcich objednávok (predovšetkým objednávok materiálu) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame Vaše osobné údaje výhradne za účelom vytvárania a vybavenia týchto objednávok. V súvislosti s týmto odovzdávaním a v nadväznosti na Vašu objednávku môžete byť kontaktovaný v rámci prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo pre účely prieskumu trhu. Pokiaľ nás požiadate aby sme Vaše osobné údaje pre ďalší kontakt s Vami nepoužívali, budeme Vaše prianie plne rešpektovať.

 • Ochrana práv a majetku: Pokiaľ máme dôvod sa domnievať, že práva a majetok Spoločnosti, jej dodávateľov, zákazníkov alebo tretích strán boli alebo môžu byť porušené alebo ohrozené, môžeme Vaše osobné údaje používať či odovzdávať ďalej s cieľom chrániť takéto práva a/alebo takýto majetok. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť Vaše osobné údaje za predpokladu, že takéto zverejnenie je vyžadované zákonom alebo príslušnými orgánmi s cieľom zaistenia riadneho procesu v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránka a ochrany vyššie uvedených práv.

 • Čistenie a konsolidácia dát: Podľa potreby je možné Vaše osobné údaje podrobiť krížovej kontrole alebo zlučovať s: I. údajmi z našich existujúcich registrov (online a off-line), II. Údajmi prevzatými od našich právnych predchodcov, III. Údajmi z iných zdrojov. 

4. PRenos a zveRejňovAnIE Vašich osobnÝch údajOV

V závislosti na type Vami požadovanej interakcie (napr. spätný hovor, uskutočnenie objednávky, žiadosť o službu, prípadne o informáciu atď.), môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané s tretími stranami, ktoré sa podieľajú na vybavovaní objednávky (napr. zásielkový predaj, banky atď.) alebo s inými spoločnosťami zo skupiny Wienerberger. Rovnako môžete byť požiadaný o zverejnenie Vašich osobných údajov za účelom splnenia zákonných požiadaviek alebo vynútenie práv a zmluvných povinností.

 • Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám: Za účelom realizácie určitých objednávok a poskytovaní určitých služieb spolupracujeme s externými poskytovateľmi (napr. sprostredkovateľmi). Títo poskytovatelia môžu používať alebo odovzdávať osobné údaje výhradne za účelom vybavenia objednávky Spoločnosti.

 • Využitie dát v rámci skupiny: Spoločnosť je súčasťou skupiny Wienerberger, medzinárodnej skupiny spoločností s cezhraničnými vnútornými prevádzkovými procesmi, štruktúrami a technickými systémami. Vaše osobné údaje môžeme používať v rámci skupiny Wienerberger a v prípade potreby poskytovať na naše stránky v iných krajinách pre účely uvedené v bode 3 a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Naše smernice a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci celej skupiny sú navrhnuté tak, aby zaistili rovnako vysokú úroveň ochrany osobných údajov vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. Úplný zoznam spoločností našej skupiny nájdete na adrese https://www.wienerberger.com/contact nebo https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

 • Dodržovanie zákonných povinností: Vaše osobné údaje budeme odovzdávať za účelom: I. presadzovania alebo dodržovania zákona, nariadení, príkazu vydaného orgánom verejnej moci alebo povinných opatrení, II. Odhaľovania a predchádzania bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným škodlivým činnostiam, III. Ochrany a/alebo vymáhania práva a ochrany majetku Spoločnosti alebo tretích osôb, IV. ochrany práv a osobnej bezpečnosti našich zamestnancov a tretích osôb.

5. Vaše práva v sÚvislosti s Spracováním osobnÝch údajOV

Máte nasledujúce práva, ktoré môžete uplatniť prostredníctvom žiadosti niektorým zo spôsobov stanovených nižšie v článku 6. O opatreniach prijatých na základe Vašej žiadosti Vás budeme informovať do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od obdržania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

5.1. Právo na informácie

Vždy Vás budeme stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom informovať o spracovaní Vašich osobných údajov, a to v okamžiku, keď od Vás získavame osobné údaje. Pokiaľ nezískavame osobné údaje priamo od Vás, poskytneme Vám informácie v primeranej lehote po ich získaní, ale najneskôr do jedného mesiaca.
Informácie Vám poskytujeme:
- v elektronickej forme na našich webových stránkach;
- v elektronické forme na Vašu emailovou adresu;
- telefonicky; alebo
- zaslaním poštou na Vami uvedenú kontaktnú adresu.

5.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané. Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje, podáme Vám informácie, ktoré požadujete alebo ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme Vám bezplatne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie týchto kópií. Právom získať kópiu spracovávaných osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, budú informácie poskytnuté v bežne používanej elektronickej forme, iba ak vo svojej žiadosti uvediete, že požadujete iný spôsob poskytnutia informácií.

5.3. Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a na doplnenie neúplných osobných údajov s prihliadnutím k účelom spracovania a to i prostredníctvom poskytnutia dodatočného prehlásenia. Oznamujeme jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy osobných údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných príjemcoch.

5.4. Právo na výmaz / právo byť zabudnutý

Bez zbytočného odkladu vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z nižšie uvedených dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracované;
b) odvoláte súhlas, na ktorého základe boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie;
c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo vznesiete námietky proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu;
d) osobné údaje boli spracované protiprávne;
e) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Spoločnosť vzťahuje;
f) osobné údaje dieťaťa boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb uskutočnenou informačnou spoločnosťou priamo dieťaťu.

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné:
a) pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
b) pre splnenie právnej povinnosti, ktorú vyžaduje spracovanie osobných údajov podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy uskutočneného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým sme poverení;
c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
d) pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu, či pre štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by využitie práva na výmaz znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
e) pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Oznamujeme jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky výmazy osobných údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to požadujete, informujeme Vás o tom, ktorí príjemcovia osobných údajov boli takto informovaní.

Pokiaľ na základe jednej z vyššie uvedených výnimiek odmietneme Vaše osobné údaje vymazať, informujeme Vás o tom v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, odôvodníme využitie výnimky a poučíme Vás v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov.

5.5. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) popierate presnosť osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
b) spracovanie osobných údajov je protiprávne, odmietate výmaz osobných údajov a žiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia;
c) osobné údaje, ktoré nepotrebujeme pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
d) uplatnil/a ste právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V dôsledku obmedzenia spracovania osobných údajov môžeme predmetné osobné údaje ukladať, avšak spracované môžu byť výhradne s Vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie, alebo niektorého členského štátu. V týchto prípadoch budete vopred upozornený na to, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

5.6. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli a ktoré sú spracovávané automatizovane, pokiaľ je súčasne splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:
a) osobné údaje sú spracovávané pre konkrétny účel/y na základe Vášho súhlasu;
b) jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov spracovávaných pre jeden alebo viac stanovených účelov, na základe Vášho výslovného súhlasu;
c) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.
Za osobné údaje poskytnuté nám sú považované údaje, ktoré ste nám priamo, vedome a aktívne poskytli napr. prostredníctvom formulára, ako aj údaje generované na základe Vašej aktivity pri používaní služby alebo zariadenia, ako napr. lokalizačné údaje, dáta prihlásenia do aplikácie a pod.

Prenesieme osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ste oprávnený/á odovzdať získané osobné údaje inému správcovi osobných údajov. Vo svojej žiadosti zvolíte, či máme osobné údaje poskytnúť Vám alebo či využijete právo na to, aby Vaše osobné údaje boli nami odovzdané priamo inému správcovi/spracovateľovi, ak je to technicky realizovateľné.

5.7. Právo vzniesť námietku

V prípade spracovania osobných údajov na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré v námietke popíšete. Námietku môžete podať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 6 nižšie.

V prípade obdržania námietky prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje (ponecháme si ich jedine uložené) a posúdime, či máme závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov. Pokiaľ dôjdeme k záveru, že takéto dôvody máme, informujeme Vás o tom, povieme Vám zároveň možnosti ďalšej obrany a v spracovaní osobných údajov pokračujeme. Pokiaľ naopak dôjdeme k záveru, že dostatočné dôvody pre spracovanie osobných údajov nemáme, informujeme Vás o tom, spracovanie ukončíme a uskutočníme výmaz osobných údajov.

Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu.

5.8. Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Spravujeme Vaše osobné údaje s rešpektom k Vášmu právu nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhrade na automatizovanom spracovaní osobných údajov, ktoré sa Vás významne dotýka, a to vrátane profilovania (t.j. akejkoľvek formy automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúceho v ich použití k rozboru, odhadu alebo hodnoteniu určitých aspektov týkajúcich sa Vás – napr. pracovného výkonu, ekonomickej situácie, záujmov a pod.).

Môžeme Vás pri správe osobných údajov stanoviť predmetom automatizovaného rozhodnutia, pokiaľ je takéto rozhodnutie nevyhnutné k uzatvoreniu alebo plneniu zmluvy medzi Vami a nami, alebo pokiaľ je rozhodnutie povolené právnym predpisom Európskej únie, alebo slovenského právneho poriadku, súčasne vhodne zaisťujúcim ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov, alebo pokiaľ k takémuto rozhodnutiu udelíte výslovný súhlas.

5.9. Právo podať sťažnosť

Ak nesúhlasíte s naším vybavením Vašej žiadosti, môžete proti nášmu postupu podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov:
a) elektronicky na e-mailovej adrese posta@uoou.cz;
b) prostredníctvom dátovej schránky ID: qkbaa2n;
c) telefonicky na čísle +420 234 665 111;
d) písomne na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
Prípadne u iného príslušného dozorného úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

6. Kde a akO uplatniŤ práva, kontaktnÉ údaje

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo spracovanie Vašich osobných údajov kontaktujte:

Pipelife Slovakia s.r.o.
Kuzmányho 13, Piešťany, PSČ 921 01
Slovenská republika
+421 903 495 475
pipelife@pipelife.sk 
Poverenec pre ochranu osobných údajov +420 225 385 333 | dpo.gdpr@weinholdlegal.com

7. BezpečnosŤ osobnÝch údajOV

Prijali sme značné množstvo opatrení pre zabezpečenie osobných údajov tak, aby sme zaistili plnú dôvernosť a integritu Vašich osobných údajov. Vzhľadom k povahe internetu by sme Vás však radi upozornili a skutočnosť, že v rámci prenosu osobných údajov prostredníctvom internetu môžu existovať isté bezpečnostné medzery (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana osobných údajov zamedzujúca prístupu tretích osôb nie je možná.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2020. Tieto zásady sú revidované a aktualizované pravidelne po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, kedy nadobudli účinnosť, alebo od poslednej revízie a aktualizácie, prípadne častejšie, ak nastane potreba ich revízie a aktualizácie.