Sociálna udržateľnosť

Ako úspešná medzinárodná spoločnosť a súčasť skupiny Wienerberger nesie Pipelife značnú zodpovednosť. Naše opatrenia Sú založené na jasných etických zásadách a riadi sa pevne stanovenými pokynmi pre dodržiavanie predpisov. Sme zapojení do mnohých sociálnych projektov a iniciatív. Podporujeme znevýhodnených ľudí pomocou darov - najmä poskytujeme pomoc vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobíme.

Zásady Wienerberger pre sociálne a podnikové záväzky

Berieme našu úlohu zodpovedných členov ekonomiky veľmi vážne. Vo Wienerberger zodpovednosť znamená konať eticky, čestne komunikovať, transparentne utvárať ekonomické prostredie a konať ako cenný člen spoločnosti. Ekonomiku považujeme za integrovanú súčasť spoločnosti, ktorá by mala slúžiť ľuďom a poskytovať im výhody.

Podpisom Globálneho paktu OSN v roku 2003 sme sa zaviazali k realizácii desiatich zásad ľudských práv, pracovných noriem, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Dva roky predtým správna rada spoločnosti Wienerberger AG a predseda európskeho fóra už uzavreli sociálnu chartu Wienerberger. Charta uznáva skutočnosť, že Wienerberger plne dodržiava dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

ETIKA SPOLoČNOSTI A Súlad

Ako medzinárodne aktívna spoločnosť kótovaná na burze sa zaväzujeme dodržiavať prísne princípy kvalitného podnikového riadenia a transparentnosti aj ďalší neustály vývoj efektívneho systému podnikovej kontroly. Zhoda sa vzťahuje na všetky nástroje a akcie, ktoré zaisťujú zákonné správanie spoločnosti a našich zamestnancov. To zahŕňa dodržiavanie všetkých právnych predpisov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Ciele a akcie

ERADIKACE KORUPCE

 

Naše zásady dodržování předpisů vycházejí z ustanovení rakouského a evropského zákona o burze cenných papírů (Börsenrechts). Tato politika je preventivním opatřením zaměřeným na zastavení obchodování zasvěcených osob a nezákonné zveřejňování informací zasvěcených osob. K monitorování dodržování předpisů byl jmenován pracovník odpovědný za dodržování předpisů a zástupce. Kromě toho probíhají pravidelná školení o shodě emitenta pro vrcholový management společnosti Wienerberger AG a jejích obchodních oblastí

 

SOCIÁLNÍ ZÁVAZKY A DARY

 

Podporujeme aktuální sociální projekty a instituce. Zejména v zemích, kde působíme, se snažíme pomáhat znevýhodněným lidem s našimi výrobky. Od roku 2012 je toho příkladem naše spolupráce s mezinárodní neziskovou organizací Habitat for Humanity. Jen v roce 2018 jsme mohli v rámci našeho partnerství pomoci dalším 37 rodinám a více než 290 dětem a dospívajícím. Od začátku druhého kola spolupráce od července 2015 do června 2018 byla poskytnuta pomoc celkem 1134 lidem v nouzi, z toho 82 rodin. Stejně jako v předchozích letech byla s Habitat for Humanity spoluorganizována tzv. „Fóra o bydlení“, jejichž cílem bylo informovat politiky i veřejné orgány o důležitosti sociálního bydlení.