Udržateľná produkcia

Našou snahou je vyrábať produkty v najvyššej možnej kvalite a pritom chrániť životné prostredie podľa svojich najlepších schopností. Z týchto dôvodov investujeme do výskumu a vývoja, pokračujeme v zlepšovaní našich výrobných procesov a implementujeme rôzne opatrenia v celom dodávateľskom reťazci.

Politika udržateľnej výroby Wienerberger

Ako súčasť skupiny Wienerberger prijala a internalizoval spoločnosť Pipelife politiku udržateľnej výroby Wienerberger. Naším cieľom je usilovať sa o ekologickú výrobu. Energiu, suroviny a vodu používame efektívne a zodpovedne a znižujeme emisie CO2. Snažíme sa tiež zvýšiť podiel materiálov, ktoré recyklujeme, v závislosti na technických a ekonomických možnostiach, ktoré máme k dispozícii.

VÝSKUM, VÝVOJ A KONTROLA

Vo všetkých našich výrobných závodoch sú zavedené systémy manažérstva kvality, vrátane environmentálne relevantných faktorov. Väčšina našich tovární je certifikovaná podľa ISO 9001. Vo vybraných výrobných závodoch spĺňame normy ISO 14001. Všetky prevádzky Steinzeug-Keramo a Pipelife v Nemecku sú už certifikované pre energetický manažment podľa DIN EN ISO 50001: 2011. Prostredníctvom prebiehajúcich programov optimalizujeme výrobné procesy a šetríme na udržateľných zdrojoch a nákladoch. Ako príklady možno uviesť Program zlepšovania rastlín v odvetví tehál, Program excelentnosti výroby vo výrobe betónových chodníkov a prístup riadenia Lean Six Sigma v divízii plastových rúrok.

UDRŽATEľNÉ RIADENIE DODÁVATEľOV

S novou štruktúrou centralizovaného verejného obstarávania (Corporate Procurement) sme vytvorili najlepší možný rámec pre zodpovedné riadenie dodávateľov. V rámci našich obchodných vzťahov venujeme pozornosť aj dodržiavanie ekologických a sociálnych štandardov zo strany našich dodávateľov. Okrem nového skupinového kódexu správania pre dodávateľov, ktorý bol zavedený v roku 2019, plánujeme použiť ďalšie nástroje na podporu zodpovedného riadenia dodávateľov. V priebehu roka 2018 prešli zamestnanci Corporate Procurement cieleným školením organizovaným externým certifikačným orgánom, ktoré im umožnia vykonávať audit našich dodávateľov od roku 2019.


Kľúčové aspekty udržateľnosti pre našu výrobu

Irregation

Dôsledné používánie vody

Vzácna komodita vody je využívaná striedmo - napríklad ju skladujeme v uzavretých okruhoch a používame vlastné zdroje vody. Voda je implicitná pri výrobe plastových rúr, pretože sa používa v procese chladenia. Pri našej výrobe plastových rúr v Európe je naším cieľom znížiť spotrebu vody z verejných sietí na 0,85 kubických metrov na metrickú tonu produktu vyrobeného do roku 2020.

Stormwater

Vyvarovanie sa nebezpečných látok

Pri výrobe sa svedomito vyhýbame nebezpečným látkam a nahrádzame ich. Wienerberger spĺňa všetky zákonné požiadavky v EÚ aj na národnej a regionálnej úrovni. Dodržiavanie je neustále sledované. Okamžite sú prijaté potrebné opatrenia, kedykoľvek je to potrebné.

Catalogue

Dostupnosť surovín

Ďalším dôležitým cieľom je zabezpečiť dlhodobú dostupnosť surovín. Aby sme vyrovnali nedostatok, používame včasnú detekciu a zdroje surovín od rôznych dodávateľov. Druhotné suroviny sú dôležitou témou z hľadiska budúcej efektívnosti zdrojov. Ich použitie závisí tak na materiáloch, ako aj na príslušných oblastiach, v ktorých sú aplikované.

Wastewater

Použitie recyklovaných materiálov

Pracujeme na zvýšení využívania recyklovaných materiálov v našom podnikaní. Naším cieľom pri výrobe plastových rúr bolo do roku 2020 zvýšiť podiel použitých recyklovaných materiálov na 70 kilogramov na vyrobenú tonu. S viac ako 75 kg použité druhotné suroviny na tonu sa tento cieľ dosiahol a v skutočnosti sa prekročil v roku 2018. S ohľadom na vysokú relevantnosť tejto témy sme si v roku 2018 stanovili nový a ešte ambicióznejší cieľ: Do roku 2020 chceme zvýšiť množstvo druhotnej suroviny na 85 kg na tonu vyrobených produktov, vrátane až 50 kg externých druhotných surovín.

New Energy

Energetická účinnosť a účinnosť zdrojov

Naším cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť a efektivitu zdrojov a zároveň zlepšiť atribúty produktu. Pri výrobe tehál Wienerberger a plastových rúr sme si stanovili jasné a merateľné ciele s definovaným pojmom pre zníženie špecifickej spotreby energie a emisií CO2. Aby sme splnili tieto vnútorné požiadavky, neustále zvyšujeme energetickú účinnosť výrobných procesov a využívame zdroje energie s najnižšou možnou úrovňou emisií.

Get in Touch

Ochrana obyvateľov a prírody

Vážime si dialógov o spolupráci s obyvateľmi našich výrobných a ťažobných lokalít, pretože ich bezpečnosť a ochrana zdravia sú pre nás veľmi dôležité. Ďalšími dôležitými kritériami udržateľnosti sú ochrana prírody a politika druhotného využívania. Berieme zodpovednosť za zber surovín v plastikárskom priemysle. Medzi tieto zodpovednosti patrí ochrana prírody a práva regionálnych zainteresovaných strán v ťažbe ropy na energeticky účinné spracovanie v petrochemickom priemysle.